Prawa i obowiązki uczniów
Prawa ucznia
1. Uczeń ma prawo do znajomości swoich praw

Obowiązek poinformowania o prawach i procedurach odwoławczych mają dyrektor szkoły i wychowawcy klas.

 

2. Uczeń ma prawo do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań

Uczeń zdolny po spełnieniu określonych warunków ma prawo do indywidualnego toku lub programu nauki.
Zgodę na indywidualny tok lub program nauki wydaje dyrektor po otrzymaniu pozytywnej opinii od rady pedagogicznej i poradni psychologiczno–pedagogicznej.

 

3. Każdy posiada wolność sumienia, religii i przekonań

Uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań — także światopoglądowych i religijnych — jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
Uczeń ma prawo uczęszczać na lekcje religii lub etyki. Lekcje te szkoła organizuje na prośbę rodziców lub uczniów pełnoletnich.
Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.
Ocena z religii lub etyki jest oceną z przedmiotu nadobowiązkowego, nie ma wpływu na promowanie ucznia i nie jest brana pod uwagę podczas obliczania średniej ocen.

 

4. Uczeń ma prawo do wyrażania własnych poglądów i opinii

Uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Prawo to zawiera swobodę otrzymania i przekazania informacji w dowolnej formie.
Samorząd uczniowski ma także prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz wyboru opiekuna samorządu.

 

5. Uczeń ma prawo do życia bez przemocy fizycznej i psychicznej

Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności.
Wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole, muszą być zapisane w statucie.
Kary nie mogą naruszać nietykalności osobistej i godności ucznia.
Każdy uczeń ma prawo do ochrony prawnej przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.

 

6. Uczeń ma prawo do ochrony swojego życia prywatnego, rodzinnego i tajności korespondencji

Uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego.
Wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego uczniów (sytuacji materialnej, stanu zdrowia itp.), będące w dyspozycji wychowawcy i innych pracowników szkoły nie mogą być rozpowszechnione.
Uczeń ma prawo do tajemnicy swojej korespondencji. Czytanie lub publicznej odczytanie listów ucznia, bez jego zgody, jest naruszeniem prawa do tajemnicy korespondencji.

 

7. Uczeń ma prawo do informacji

Uczeń ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia o każdej wystawionej ocenie. Na prośbę ucznia lub rodzica ocena ta powinna być krótko uzasadniona.
Nauczyciel na prośbę ucznia lub rodziców ucznia, udostępnia do domu na określony czas sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne.

 

8. Uczeń ma prawo do nauki

Uczeń ma prawo do swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne. Zakazane jest ograniczanie tego prawa poprzez wypraszanie ucznia z klasy lub niewpuszczanie go do sali lekcyjnej, z jakiegokolwiek powodu.
Uczeń ma prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać uczniom korzystanie z jej zbiorów podczas zajęć w szkole i po ich zakończeniu.
Uczeń ma prawo do pomocy w nauce. Szkoła w miarę możliwości jest zobowiązana do zapewnienia realizacji tego prawa.
Uczeń ma prawo do pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

 

9. Uczeń ma prawo do ochrony zdrowia

Uczeń ma prawo do higienicznych warunków nauki.
Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno–wychowawczych uczniów powinien być ustalony z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, różnorodności zajęć w każdym dniu, niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.
Uczeń ma prawo do odpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych. W przypadku braku możliwości zapewnienia minimalnej temperatury (+15C) dyrektor szkoły obowiązkowo zawiesza czasowo zajęcia.

 

10. Uczeń ma prawo do zrzeszania się

Uczeń ma prawo należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły.
O przynależności ucznia niepełnoletniego do danej organizacji lub stowarzyszenia decydują rodzice, uczeń pełnoletni decyduje sam.
Przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest prywatną sprawą ucznia i jego rodziców.

 

11. Uczeń będący w trudnej sytuacji, ma prawo do otrzymania stypendium socjalnego i pomoc materialną

Fundusze na ten cel zapewnia organ prowadzący szkołę, szkoła opracowuje regulamin przyznania stypendium.

 

12. Uczeń ma prawo do ochrony swojej własności

 

13. Uczeń ma prawo do odwoływania się

 

 

Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów
2. Uczeń ma obowiązek podporządkowywania się zaleceniom dyrektora i innych nauczycieli
3. Uczeń ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły
4. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
5. Uczeń ma obowiązek dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
6. Uczeń ma obowiązek dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole

Źródła:
Konstytucja RP; 
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; 
Konwencja o Prawach Dziecka; Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Publicznych; 
Ustawa o systemie oświaty — 07.09.1991 r. Dz.U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329, Dz.U. Nr 106 z 1996 r., poz. 496, Dz.U. Nr 67 z 1999 r., Dz.U. Nr 28 i 141 z 1997 r. Dz.U. Nr 117 i 162; 
Zarządzenie MEN w sprawie ramowego statutu szkół — Dz.U. MEN 1992 r.; 
Załącznik Nr 1, Nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 15.02.1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum — Dz.U. Nr 14 poz. 131
Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania — Dz.U MEN Nr 41 z 1999 r.;
Zarządzenie MEN z dnia 25.05.1993 r. w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej — Dz.U. MEN Nr 6 z 1993 r., poz. 19;
Rozporządzenie RM z dnia 04.08.1993 r. W sprawie warunków, form, trybu przyznania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów — Dz.U. Nr 74 z 1993 r., Dz.U. Nr 51 z 1997 r.;
Rozporządzenie MEN z dnia 17.08.1992 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych Dz.U. Nr 65 z 1992 r., Dz.U. Nr 119 z 1996 r.
Statut Gimnazjum w Sierakowicach.