Ogłoszenie o zamówieniu

SUE.GIMS/2222/1/2009
Sierakowice, 2009-08-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.GIMS/2222/1/2009. Nazwa zadania:  Przewozy szkolne w ramach projektu "Przystanek Nauka".

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.)
Gimnazjum w Sierakowicach
ul. Spacerowa 14
83-340 Sierakowice
pomorskie
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gimnazjum Sierakowice
ul. Spacerowa 14
83-340 Sierakowice
www.gimnazjum.sierakowice.pl
gimsierak@poczta.internetdsl.pl
7:30-15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.sierakowice.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w: Siedzibie Zamawiającego pok. nr 313.


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych dzieci młodzieży gimnazjalnej w roku  szkolnym 2009/2010 oraz zapewnienie opieki nad przewożonymi dziećmi.

CPV - 60.11.31.00-4
Przewozy będą realizowane na następujących trasach o łącznej długości -  103 km:


Rejon I - dzienna liczba kilometrów ok. 103 km
Trasa I: Sierakowice-Puzdrowo -Sierakowice
Trasa II: Sierakowice-Mojuszewska Huta- Bącka Huta-Szopa –Mojusz- Sierakowice
Trasa IV: Sierakowice- Łączyńska Huta- Borzestowska Huta- Zajezierze-Wygoda-   
              Borzestowo-Stara Maszyna –Szklana - Sierakowice
Trasa V: Sierakowice- Jelonko-Szklana-Lisie Jamy-Szklana-Mrozy-Sierakowice

Informacje o przewozach:
A)realizacja przewozów – w każdy dzień nauki szkolnej.
kierowcy i opiekunowie powinni być dyspozycyjni w godzinach od 12:30– 17:30
przewóz dzieci obejmuje przejazd „Tam” i „Z powrotem”
wykonawca zapewnia opiekę nad przewożonymi uczniami.
B)realizacja przewozów – w dni wolne od nauki szkolnej
przewoźnik powinien również wykonać przewozy młodzieży w dni wolne od nauki szkolnej po uprzednim ustaleniu ze zleceniodawcą
wykonawca zapewnia opiekę nad przewożonymi uczniami.

W trakcie  przewozu opiekun zobowiązany jest do:
1) zapoznania uczniów z regulaminem obowiązującym w autobusie szkolnym,
2) sprawdzania stanu liczbowego uczniów w chwili odbioru dzieci ze szkoły,
3) dopilnowania porządku i pomoc opiekuna przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w autobusie (opiekun wsiada ostatni),
4) prowadzenie dziennika obecności uczniów, w którym notuje się uwagi pozytywnych i
negatywnych zachowań uczniów – dzielenie się z informacjami z dyrekcją
szkoły i wychowawcami,
5) ustalenia sposobów porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy,
6) zapewnienie bezpiecznego wysiadania uczniów z autobusu,
7) przeprowadzania uczniów przez jezdnię,
8) odprowadzania uczniów dowożonych na teren szkoły,
7) wyposażenia w kamizelkę dla opiekunów,
9) ustalenia kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w autobusie, w czasie gdy opiekun przeprowadza dzieci,
10) podejmowania decyzji co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku oraz sprawowanie opieki nad dowożonymi uczniami, zapewniając im pełne
bezpieczeństwo do czasu przyjazdu pojazdy zastępczego,

Koszty: wszystkie elementy kosztów mają być zawarte w cenie brutto kosztu jednodniowych przewozów, wynikającej z liczby kilometrów oraz stawkę na jeden kilometr.
Trasy przejazdów autobusu szkolnego wraz z godzinami dowozu i odwozu uczniów będą stanowić integralną część umowy - zostaną ustalone przy podpisywaniu umowy.

Średnią liczbę dowożonych dzieci określa się w przedziale 50-65 uczniów.

Usługi wykonywane będą min. 2 autobusami o liczbie miejsc min. 50 oraz 1 autobus o liczbie miejsc min. 12, spełniającymi wymogi określone w art. 2 pkt 41 i 41a ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r.  Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 60.11.31.00-4
Dodatkowe przedmioty 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI. Termin wykonania zamówienia:

30.06.2010 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2. podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium: cena

Waga: 100%


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-08-31 do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego:

Gimnazjum Sierakowice
ul. Spacerowa 14
83-340 Sierakowice
pok. 313

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-08-31, o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego:
Gimnazjum Sierakowice
ul. Spacerowa 14
83-340 Sierakowice
pok. 369

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-09-30.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane
dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony
internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 287648 z dnia 2009-08-21.

Załączniki:

1. SIWZ

2. Projekt umowy

3. Pozostałe załączniki

Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.